Košík je prázdný

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky se vztahují k podnikatelskému subjektu VYFUKOVÉ SYSTÉMY s.r.o. se sídlem Ostravská 169, 339 01 Klatovy III (dále jen prodávající), a zákazníkovi (dále jen kupující).
Tyto podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem (dále jen Kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Dodavatel:

Výfukové systémy
Ostravská 169
339 01
Klatovy III
IČ0:08186766
DIČ:CZ08186766
Číslo účtu: 288715397/0300, ČSOB
Prodávající je plátce DPH.
Kontakt:608 858 604 nebo 607 492 527

Provozovna:


internetový obchod na adrese: http://www.vyfukove-systemy.cz

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení. Dále může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Objednání zboží

Katalog zboží na stránkách vyfukove-systemy.cz je seznamem běžně dodávaného zboží v sortimentu prodávajícího. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude potvrzena na základě poptávky.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Cena produktu po objednání může být změněna pouze se souhlasem kupujícího a po dohodě s ním. Nesouhlasí-li kupující se změněnou cenou produktu, může od kupní smlouvy odstoupit.
Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (nákupní košík), uvede správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží zasláno a objednávku odešle. Objednávkový formulář (nákupní košík) zobrazuje cenu zboží v okamžiku objednání, cenu dopravy, poplatků a cenu celkem. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy, a slouží k rezervaci zboží. Objednávka je závazná a kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, s níž byl srozuměn při vyplňování objednávky.
Prodávající obdrží od kupujícího objednávku (návrh smlouvy), kterou prodávající potvrdí e-mailem na adresu uvedenou kupujícím. Tímto potvrzením je uzavřena kupní smlouva. Prodávající dále kupujícího kontaktuje telefonicky/e-mailem, aby definitivně sjednal/upřesnil obsah objednávky (zboží a počet kusů, cena za zboží a přepravu) a způsob a termín doručení. Kupující dostane zboží za cenu, za jakou zboží objednal. V případě, že se jedná o speciální zboží, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem telefonicky/e-mailem potvrdí cenu a termín dodání. V takovém případě je prodávající oprávněn změnit cenu vzhledem k aktuálnímu vývoji trhu a měnového kurzu. Nesouhlasí-li kupující s takovouto změnou, neodsouhlasí ji prodávajícímu a tím definitivně nepotvrdí objednávku, která tímto není realizována.

Storno objednávky

Kupující i prodávající mohou zrušit (stornovat) objednávku kupujícího bez udání důvodu za předpokladu, že objednávka dosud nebyla kupujícímu od prodávajícího potvrzena. Zrušit objednávku po uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě kupujícího a prodávajícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají nebo dle podmínek uvedených v občanském zákoníku.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží (v této lhůtě nebude z vrácené částky účtován žádný poplatek). U podnikatele je tato doba zkrácena na sedm (7) kalendářních dnů (z vrácené částky bude odečten poplatek za vrácení v hodnotě 21% z ceny zakoupeného zboží a částka spojená s přepravou zboží na adresu kupujícího . Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené výše. Kupující může odstoupit od smlouvy pouze písemně, e-mailem, popř. doporučeným dopisem a to v tomto formátu: "Žádám o jednostranné odstoupit od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. faktury a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: ......" Datum, podpis. Dopis může být doručen prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: vyfukovesystemy@email.cz, nebo, jak bylo uvedeno, doporučeným dopisem na adresu naší provozovny: Výfukové-systémy, Slunečná 807, 250 64, Hovorčovice. V dopisu musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží a množství zboží, kterého se odstoupení týká, číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena. Kupující je povinen doručit vracené zboží na adresu prodávajícího na vlastní náklady s písemným odstoupením od kupní smlouvy. Zásilky zaslané na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Zboží doporučujeme pojistit.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 • Na poskytování služeb, bylo-li s jejich plněním s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 • Na dodávku zboží či služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, nezávisle na vůli dodavatele.
 • Na zboží upravené dle přání kupujícího, nebo na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, které nebylo v době jeho objednání kupujícím skladem a na, kterou složil kupující nevratnou zálohu. To samé platí i u originálního zboží, u kterého byla složena kupní cena za toto zboží kupujícím, prodávajícímu na jeho účet.
 • Na spotřební zboží, u kterého jeho použitím je znehodnocena jeho hodnota nebo její část (např. provozní kapaliny (Eolys) po otevření obalu, apod.).
 • Na spotřební zboží, které je označeno písmenem "N" v poznámce u konkrétního vozidla. Označení "N" značí, že se jedná o nevratnou položku, tato je u výrobce vedena jako doprodejové, výprodejové zboží.

Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží, prodávající vrátí zpět zákazníkovi kupní cenu převodním příkazem do 14 dnů.
V případě potřeby po vrácení zboží, Vám bude po dohodě elektronickou cestou zaslán dobropis. Jeden dobropis prosím podepište, doplňte čitelně a vyplňte číslo účtu na který Vám máme vratnou částku uhradit. poslat a zašlete ho zpět na adresu prodávajícího viz. sekce kontakt. Vratná částka za zboží bude v případě smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ponížena o celkovou cenu za dopravu a za balné. Celková cena je v tomto případě na faktuře rozdělena na částku za objednaný produkt a pooplatek za dopravu.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci být odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu jakékoli další vzniklé náklady.
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží přestalo vyrábět nebo dodávat na trh, nebo pokud je na trh dodáváno za takovou cenu, že prodej kupujícímu za cenu uvedenou v objednávce by byl pro prodávajícího prodělečný. Před odstoupením je dodavatel povinen vždy informovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil zálohu nebo celou částku, prodávající ji odešle na účet kupujícího nebo na dohodnutou adresu v nejbližším možném termínu.
Prodávající má právo odstoupit od smlouvy pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Dodací podmínky

Způsob dopravy zvolí kupující v objednávce. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době způsobem uvedeným v objednávce kupujícího, pokud při upřesnění objednávky s operátorem nebylo sjednáno jinak.
 • Doručení externí spediční společností (kurýr) - znamená, že kupující osobně převezme zboží od řidiče či kurýra, a zaplatí za něj při převzetí v hotovosti nebo platební kartou.
 • Doručení v ČR prostřednictvím České pošty ve výjimečných případech (oblasti, které nepokrývá externí spediční společnost)- znamená, že kupující vyzvedne zboží na jemu příslušné pobočce České pošty a zaplatí za něj při převzetí.
 • Osobní odběr na uvedené adrese provozovatele jen po předchozí telefonické domluvě, platba je z důvodu EET vyžadována předem uhrazením, bezhotovostním převodem na náš účet 2238156063/0800, Česká spořitelna.


 • Dodací podmínky ORIGINÁL sortiment

  Originální zboží lze objednat za podmínek kdy si kupující ověří minimálně u našeho operátora (telefonicky, emailem) zda je daný výrobek opravdu určený pro jeho vůz. Po ověření bude po kupujícím vyžadována úhrada celé sumy ve prospěch našeho účtu a po připsání této sumy na náš účet bude zboží objednáno. Originální zboží nelze vrátit bez udání důvodu. Důvodem pro vrácení zboží není skutečnost, že bylo špatně objednáno kupujícím.

  Dodací lhůta

  Dodací lhůta začíná běžet ode dne závazného potvrzení objednávky, za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2-3 pracovních dnů (nejčastěji do 24-48h). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
  V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 2 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání kupujícímu. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

  Dodací lhůta originál sortiment

  Doba dodání originálního zboží je 48-96 hodin od připsání celkové ceny za výrobek (objednávku) od kupujícího ve prospěch našeho účtu.

  Převzetí zboží

  Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen bezprostředně při převzetí zboží prohlédnout a zkontrolovat jeho stav. V případě poškození je povinen vyhotovit záznam o poškození zásilky, nechat jej potvrdit dopravcem a neprodleně informovat o poškozené zásilce prodávajícího.
  Na základě záznamu a posouzení poškozené zásilky bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Převzetím zboží kupující stvrzuje, že přišlo mechanicky nepoškozené. Neúplnou či poškozenou zásilku je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně ještě v den doručení zásilky, a to písemně na vyfukovesystemy@email.cz nebo telefonicky na tel: mobil +420 775 763 031. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel a budou zamítnuty.Dopravce se dle smlouvy zavazuje doručit zboží před dům nebo prodejnu. Žádáme Vás, abyste se vždy připravili na doručení zboží, obzvlášť těžkého, protože řidič jezdí sám, bez závozníka, proto není přepravce schopen zboží stěhovat po domě nebo v patrech.
  Při osobním odběru přebírá kupující zboží na provozovně prodávajícího v termínu, který sjednal s prodávajícím při potvrzení objednávky. Zboží je pro kupujícího rezervováno na provozovně prodávajícího po dobu max. 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
  Kupující má právo zboží před převzetím na provozovně prohlédnout. Při osobním odběru se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

  Platební podmínky

 • Dobírkou - při převzetí zboží od přepravní služby.
 • Platba předem na náš účet: Číslo účtu: 2238156063/0800, Česká spořitelna. (platba za celou objednávku vč. dopravy nebo při výběru osobního odběru, tento způsob úhrady uveďte v poznámce, zboží bude odesláno, vydáno na pobočce po připsání celé sumy na náš účet).

 • Záruční podmínky a reklamace

  Záruka a reklamace jsou posuzovány v souladu s Reklamačním řádem a platným právním řádem ČR.

  Reklamace DPF - filtrů pevných částic a katalyzátorů

  V případě reklamace filtru pevných částic bude po zákazníkovi vyžadována kopie velkého technického průkazu minimálně na straně, kde je uveden typ druhu paliva. Výpis z diagnostiky vozu o provedení přenastavení řídící jednotky vozu na nový regenerační cyklus. Upozornění - přenastavení je nutné provést maximálně do ujetí 50 km od výměny nového filtru pevných částic. V opačném případě dochází k nesprávné funkci filtru a hrozí nevratné poškození nového filtru. Bez doložení tohoto výpisu nebude možné reklamovaný filtr odeslat výrobci k reklamačnímu řízení a není možné čerpat zákonnou lhůtu 30 dní. Tato lhůta plyne až po doručení reklamovaného zboží a doložení "všech" požadovaných dokladů. Obdobně bude v rámci uplatňování záruky postupováno i v případě reklamace katalyzátorů. V obou případech může v rámci uplatňované reklamace, výrobce přistoupit k destrukčnímu zkoumání DPF filtru pevných částic a katalyzátoru v laboratorních podmínkách. Zde dochází k devastujícímu poškození reklamovaného dílu a v případě neuznání reklamace výrobce vrací takto poškozený díl zpět bez finanční náhrady. Prodávající může tedy vyžadovat od kupujícího výslovný , písemný souhlas s užitím destrukčních metod zkoumání pro následné určení závady u reklamovaného zboží.

  Akce a slevy

  Provozovatel si vyhrazuje právo pro změny cen při trvání akcí, zejména při doprodeji akčního zboží a následného navýšení ceny výrobcem. Délky akcí mohou být neomezené prodlužovány nebo naopak kráceny vždy v závislosti na dostupnosti akčního zboží u výrobce. Slevy uvedeny v procentech vycházejí z obvyklé nebo průměrné maloobchodní ceny, za kterou je výrobek prodáván v ČR nebo v rámci EU. Sleva je již započítána v konečné ceně výrobku. Slevy může prodejce poskytnout kupujícímu i dodatečně a vždy záleží jen na rozhodnutí prodávajícího.

  Tažná zařízení

  Tažná zařízení BOSAL se dodávají s typovým listem ke konkrétnímu typu tažného zařízení a montážním materiálem (šrouby, matice a pod.). Elektrická sada pro připojení k vozidlu, není součástí balení. V případě, že nenaleznete u konkrétního tažného zařízení doporučenou el. sadu, rádi Vám zjistíme, jaký typ elektrické přípojky je vhodný pro Váš vůz.

  Obrázky výrobků.

  Obrázky mohou mít ilustrativní charakter a vždy jsou poskytnuty tak , jak jej dodává konkrétní výrobce. Zejména tvar (různé prolisy tlumičů) se může lišit od originálního zboží. Odlišný vizuální tvar tlumiče od originálu nemá vliv na funkčnost výrobku a není důvodem reklamace.

  Závěrečná ustanovení

  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
  Tyto obchodní podmínky upravují všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
  Jsou platné od 15.3.2011 a zároveň ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.